เคล็ด (ไม่) ลับง่าย ๆ จากบีเอ็มดับเบิลยูและมินิที่ควรรู้ก่อนขับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อสัมผัสสุดยอดสมรรถนะในทุกการขับขี่

ติดต่อ

Carl Byoir & Associates

ดาวน์โหลด

16.75 MB

ในปัจจุบันนี้ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และผู้บริโภคทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่การปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ต้องปรับตัวไปในทิศทางดังกล่าวเช่นกัน นวัตกรรมยานยนต์ที่สะอาดและทันสมัย เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้ขับขี่และการพัฒนาในยุคใหม่ซึ่งต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ จึงทำให้ยังมีผู้ขับขี่บางส่วนที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และคงมีข้อกังวลใจในการใช้งานรถยนต์ประเภทนี้ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยานยนต์พลังงานสะอาดแห่งอนาคต ทางบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จึงขอส่งมอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยนตรกรรมไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจ รวมทั้งแชร์เคล็ดลับง่าย ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทุกคนในการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแบบไร้กังวลรองรับเทรนด์แห่งอนาคต

1) เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าก่อนการขับขี่จริง

  • ผู้ขับขี่ควรเรียนรู้มาตรฐานเกี่ยวกับระยะทางของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นมีระยะทางการวิ่งได้ไกลที่สุดแค่ไหนต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนั้น ๆ เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้จริงยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เช่น พฤติกรรมในการขับขี่ สภาพถนน หรือ สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมาตรฐานการวัดระยะทางของรถยนต์ไฟฟ้าที่นิยมใช้ในประเทศไทย มี 2 มาตรฐานด้วยกัน ได้แก่
    • มาตรฐาน NEDC (New European Driving Cycle) เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษของรถยนต์ในยุโรป ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบในสภาวะต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในห้องทดลองแบบปิด เช่น การจำลองสภาวะการขับขี่ในตัวเมืองหรือบริเวณชนบท ซึ่งจะมีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในการขับขี่ เช่น อุณหภูมิ ความเร็ว สภาพพื้นถนน เป็นต้น
    • มาตรฐาน WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติในยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe หรือ UNECE) เพื่อใช้ในการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษของรถยนต์ โดยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกว่ามีความแม่นยำและใกล้เคียงกับการใช้งานจริง และได้กลายมาเป็นมาตรฐานที่ใช้ในยุโรปแทนที่มาตรฐาน NEDC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ซึ่งการทดสอบในมาตรฐาน WLTP จะประกอบด้วยรูปแบบการขับขี่ที่หลากหลาย และเงื่อนไขการขับขี่ที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบด้วยความเร็วและอัตราเร่งที่ต่างกัน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ระบบปรับอากาศ และระบบอื่น ๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
  • นอกจากนี้ เจ้าของรถควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความสามารถในการกักเก็บและจ่ายกระแสไฟของรถยนต์ไฟฟ้าคันนั้น ๆ ด้วยว่า สามารถจ่ายไฟได้มากน้อยแค่ไหนและนานเท่าไหร่ ซึ่งระยะทางในการขับขี่สูงสุดที่ได้ของแต่ละรุ่นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การเหยียบคันเร่งและพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้ หากเหยียบคันเร่งหนัก ขับขี่ค่อนข้างเร็ว จะทำให้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แรงดันสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะทำให้ระยะทางในการวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้าลดน้อยลงตามไปด้วย

2) แยกแยะประเภทการชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้

โดยหลัก ๆ แล้ว เราสามารถแบ่งประเภทการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current – AC)

คือการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ไฟบ้าน ผ่านสายชาร์จฉุกเฉินซึ่งสามารถเสียบกับปลั๊กไฟในบ้านที่สามารถรองรับการจ่ายกระแสไฟได้เพียงพอ หรือ ผ่าน Wall box (แผงวงจรที่ได้รับการออกแบบมาให้มีช่องปล่อยกระแสไฟแบบพิเศษเพื่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ) โดยผู้ใช้สามารถติดตั้ง Wall box ที่บ้านเพื่อใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ทุกรุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่มีบ้านพักอาศัยส่วนตัวซึ่งสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบข้ามคืนได้ เนื่องจากการชาร์จไฟฟ้าแบบ AC จะใช้เวลาพอสมควร ซึ่งเวลาที่ใช้ในการชาร์จ จะแปรผันตามความสามารถในการจ่ายกระแสไฟของเครื่องชาร์จ และความสามารถของตัวรถในรับกระแสไฟด้วยเช่นกัน โดยรถยนต์ไฟฟ้าของบีเอ็มดับเบิลยู อย่างบีเอ็มดับเบิลยู i7 และบีเอ็มดับเบิลยู iX สามารถรับกระแสไฟในการชาร์จแบบ AC ได้สูงสุดถึง 22 กิโลวัตต์

2. การชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current – DC)

คือการชาร์จผ่านสถานีชาร์จตามห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน หรือศูนย์ชาร์จรถไฟฟ้า ที่ใช้การจ่ายไฟฟ้าแบบกระแสตรง ซึ่งใช้เวลาในการชาร์จค่อนข้างเร็ว สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบีเอ็มดับเบิลยูและมินิจะสามารถรองรับการชาร์จแบบ DC ด้วยกระแสไฟตั้งแต่ 50 กิโลวัตต์ ไปจนถึง 250 กิโลวัตต์ (ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู i4, iX, i7 เป็นต้น)

3) เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าที่บ้านก่อนออกสตาร์ท

  • โดยทั่วไป สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ 30 แอมป์ เนื่องจากจะช่วยเรื่องการแบ่งกระแสไฟ ทำให้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องไฟตกหรือไฟกระชาก สำหรับเรื่องเฟสไฟบ้าน สามารถใช้ได้กับทั้งไฟ 1 เฟสและ 3 เฟส และเพื่อลดระยะเวลาการชาร์จให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้ายังควรติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Wall Box ไว้ที่บ้าน โดยสามารถตรวจสอบประเภทและแจ้งขอเปลี่ยนประเภทเฟสไฟบ้านได้ที่การไฟฟ้าใกล้บ้านของท่าน

4) วางแผนก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อความอุ่นใจทุกเส้นทางใกล้ไกล

  • ก่อนออกเดินทางไกลทุกครั้ง ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าต้องวางแผนการชาร์จไฟฟ้าให้ดี ซึ่งถ้าหากมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามแนวเส้นทางการเดินทางผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ หากยังไม่แน่ใจในจุดหมาย ก็สามารถวางแผนแบบเผื่อระยะได้ โดยเมื่อมีกำลังไฟฟ้าทั้งหมดเหลือสำหรับระยะทางประมาณ 100-150 กิโลเมตร ควรเริ่มวางแผนหาที่ชาร์จได้ทันที เพราะในบางครั้งอาจจะมีกรณีหัวชาร์จไม่พร้อมใช้งานหรือมีรถยนต์คันอื่นจอดชาร์จไฟอยู่ตามสถานีชาร์จ
  • นอกจากนี้ เรายังสามารถค้นหาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ผ่านหลากหลายแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน My BMW, EVOLT, EleXa และอื่น ๆ โดยแต่ละแอปพลิเคชันจะมีวิธีจองหัวชาร์จแตกต่างกันออกไป พร้อมช่วยคำนวณระยะทางก่อนถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งยังสามารถชำระเงินค่าชาร์จไฟฟ้าได้ง่าย ๆ ผ่านบัตรเครดิต หรือการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตรูปแบบต่าง ๆ ก็ได้

สำหรับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะผู้นำในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม ยังคงเดินหน้าผลักดันการใช้ยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมียนตรกรรมไฟฟ้าให้เลือกซื้อครบทั้ง 3 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น บีเอ็มดับเบิลยู iX3, บีเอ็มดับเบิลยู iX, บีเอ็มดับเบิลยู i4, บีเอ็มดับเบิลยู i7, มินิ คูเปอร์ เอสอี รวมถึงสกู้ตเตอร์ไฟฟ้าจากบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด อย่าง CE04 ซึ่งนอกจากที่ลูกค้าจะได้สัมผัสความเป็นเลิศในด้านสมรรถนะการขับขี่ และเทคโนโลยีสุดล้ำในรถแต่ละรุ่นแล้ว ลูกค้ายังสามารถขับขี่ได้อย่างอุ่นใจด้วยแพ็คเกจบำรุงรักษา BMW / MINI Service Inclusive Standard และ Ultimate ที่ครอบคลุมการบำรุงรักษาและการรับประกัน 4 ปีและ 6 ปี ไม่จำกัดระยะทาง พร้อมการรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี / 160,000 กิโลเมตร  

ความรู้และเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ จะช่วยลดข้อกังวลใจของผู้ขับขี่ให้สามารถขับรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจและได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในทุกเส้นทาง ซึ่งจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าและปูทางไปสู่แนวทางการสัญจรที่ยั่งยืนในอนาคตค สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘Neue Klasse’ ของบีเอ็มดับเบิลยู ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ที่คำนึงถึงองค์ประกอบหลักอันเป็นแก่นของแบรนด์ 3 ประการ ได้แก่
ยนตรกรรมไฟฟ้า (Electrification) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เสริมประสบการณ์การขับขี่ (Digitalisation) รวมถึงการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร (Circularity) เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Footprint ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ได้ถ่ายทอดแนวคิดเหล่านี้ออกมาในรถยนต์ต้นแบบ ‘BMW Vision Neue Klasse’ ที่มาในปรัชญาการดีไซน์แบบใหม่ เน้นย้ำความเรียบง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของบีเอ็มดับเบิลยู อย่างกระจังหน้าทรงไตคู่ และยังมาพร้อมเทคโนโลยี BMW iDrive ที่สามารถผสานโลกเสมือนเข้าไว้กับโลกแห่งความเป็นจริงพร้อมสอดประสานความยั่งยืนอย่างการใช้วัสดุหมุนเวียนและระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ซึ่งรถยนต์ต้นแบบนี้ จะกลายมาเป็นหัวใจสำคัญในนำรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แห่งสุนทรียภาพแห่งการขับขี่

รูปภาพเพิ่มเติม

บีเอ็มดับเบิลยู i7 xDrive60 M Sport
บีเอ็มดับเบิลยู i4
บีเอ็มดับเบิลยู iX xDrive40 Sport
บีเอ็มดับเบิลยู iX3 M Sport
มินิ คูเปอร์ เอสอี Resolute Edition
สถานีชาร์จ Elex by EGAT x BMW ณ Market Village Hua Hin
สถานีชาร์จ EleX by EGAT x BMW ณ Porto Go บางปะอิน
สถานีชาร์จอีโวลท์ เทคโนโลยี ณ Whizdom 101

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

BMW-MINI-share-fundamental-knowledge-to-get-you-started-on-ultimate-EV-experience_1
BMW & MINI share fundamental knowledge to get you started on ultimate EV experience
เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

7Series with Oriental (6)
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จับมือโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ร่วมมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูด้วยบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ในการมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูให้แก่แขกผู้เข้าพัก...
อ่านเพิ่มเติม
BMW CE 02
บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย ส่งมอบบีเอ็มดับเบิลยู CE 02 แก่ลูกค้าเป็นประเทศแรกในโลก พร้อมส่งมอบบีเอ็มดับเบิลยู R 1300 GS แก่ลูกค้ากลุ่มแรกในไทยอย่างเป็นทางการ ปูทางสู่นวัตกรรมการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพสูงและอนาคตที่ยั่งยืน
บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมการขับขี่แห่งอนาคต ด้วยการส่งมอบรถมอเตอร์ไซค์สมรรถนะสูงสองรุ่นใหม่ล่าสุดให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยเป็นครั้งแรก...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Thailand received 14 Car & Bike of the Year 2024 awards
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในกลุ่มยานยนต์ระดับพรีเมียม กวาดรางวัลสองเวทีซ้อน คว้า 14 รางวัลจากเวทีCar & Bike of the Year 2024 ด้วยแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด พร้อมรับรางวัลบริษัทรถยนต์ขวัญใจมหาชนอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2023-2024
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ต่อยอดความแข็งแกร่งด้านการเป็นผู้นำความเป็นเลิศในกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ระดับพรีเมียมของประเทศไทย คว้า 14 รางวัลจากเวที Car...
อ่านเพิ่มเติม
Motor Show 2024 (1)
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัวทัพสุดยอดยนตรกรรมพรีเมียมในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เผยโฉมยนตรกรรมใหม่ถึง 8 รุ่น จากทั้งแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยู มินิ ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group 2024 Motor Show
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำทัพสุดยอดยนตรกรรมพรีเมียมครอบคลุมทุกระบบขับเคลื่อน ทั้งยานยนต์ขุมพลังไฟฟ้า ปลั๊กอินไฮบริด และเครื่องยนต์สันดาป สู่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เดินทัพสู่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ด้วย ยนตรกรรมล้ำสมัย หลากแบบหลายสไตล์ที่มาพร้อมกับการออกแบบชั้นเลิศ...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Annual Press Con 2024_1
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่รับปี 2567 ด้วยยนตรกรรมใหม่ 10 รุ่นจากทั้งสามแบรนด์ ตอกย้ำจุดยืนเบอร์หนึ่งในกลุ่มยานยนต์พรีเมียม
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ครองแชมป์ตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์พรีเมียมของประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่สี่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากแนวทางของบีเอ็มดับเบิลยูในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตแห่งยนตรกรรมที่ยั่งยืน...
อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top

ข้อกำหนดการใช้งาน / ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

โปรดรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเพื่อที่จะเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหา

ข้อกำหนดการใช้งาน / ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

โปรดรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเพื่อที่จะเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหา